خانه / مطالب آموزشی / خانواده / با خشم همسر خود چگونه کنار بیایید

با خشم همسر خود چگونه کنار بیایید

با عصبانيت همسرتان چه مي توانيد بكنيد؟ اگر شوهر بر سر زنش فرياد مي كشد ,‌درست است كه زن فرياد شوهر را با فرياد متقابل پاسخ دهد؟ آيا از اتاق بيرون رود: يا به جاي همة اينها گلدان را از روي ميز بردارد و آن را به سوي همسرش پرتاب كند؟

توجه داشته باشيد كه اين تنها شما نيستيد كه عصباني مي شويد , همسر شما نيز ممكن است عصباني شود. ممكن است شما بتوانيد خشمتان را مهار كنيد , اما با عصبانيت همسرتان چه مي كنيد ؟ ممكن است به اين نتيجه برسيد كه اگر قدمي براي تخفيف عصبانيتهاي همسرتان برداريد به سود او و شما تمام مي شود. فراموش نكنيد كه شما هم امكان انتخاب داريد و اگر مسئولانه ترين تصميمات را بگيريد به سود خودتان كار كرده ايد . در اين راستا بايد تصميمي بگيريد كه منافع بلند مدت شما را بيشتر تأمين كند.آنچه مي خوانيد روشهايي است كه براي تخفيف عصبانيت همسر شما توصيه مي كنيم :

1.  مسئله را مشخص كنيد ، شرايطي فراهم سازيد كه همسرتان مشكل خودرا با شما در ميان بگذارد.

2 .  همسرتان را آرام كنيد . بي آنكه لزوماً با او هم عقيده شويد و در مقام تأييد او حرف بزنيد,‌خشمگين بودنش را بپذيريد . به او بگوئيد كه اگر مي خواهد شما به او كمك كنيد بايد خونسردي اش را حفظ كند.

3.  به حل مسئله توجه كنيد.

4 .  توجه همسرتان را به امور ديگري معطوف كنيد.

5 .  جلساتي براي تخليه احساسات تشكيل دهيد.

6 .  از اتاق يا منزل بيرون برويد.

1 .  مسئله را مشخص كنيد

 

گرفتاري اصلي همسر شما ممكن است در لابلاي انتقادات و تهمت ها مدفون باشد و شما نتوانيد مسئله را آنطور كه هست ببينيد. اگر بخواهيد حملة همسرتان را با ضد حمله پاسخ دهيد , بعيد است كه گرفتاري موجود را برطرف نمائيد.اگر خونسردي خودرا حفظ كنيد و عصبانيت را با عصبانيت پاسخ ندهيد بهتر مي توانيد منبع گرفتاري را پيدا كنيد . ممكن است خويشتن داري برايتان دشوار باشد , اما در نهايت به سود شما و ازدواجتان تمام مي شود.

2 .  همسرتان را آرام كنيد

 

روان درمانگرها در برخورد با بيماران عصباني راههايي براي تخفيف عصبانيت آنها پيشنهاد كرده اند كه در اختلافات زناشويي نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد . جان كلام اين است كه بايد به همسر خود بگوئيد تا عصبانيت او فرو ننشسته ,‌نمي توانيد براي او كاري صورت دهيد، زيرا خيلي ساده از علت ناراحتي او مطلع نمي شويد. درنمونة زير شيوه آرام كردن همسر را مي خوانيم :

آقا : در حاليكه به شدت عصباني است و فرياد مي زند من خسته شدم . هيچوقت كاري را كه قرار بود انجام نمي دهي . اصلا نمي توانم روي تو حساب كنم .

خانم : با خونسردي پيشنهاد مي كند مي دانم كه عصباني هستي ، اما تا وقتي كه سرمن فرياد مي زني نمي توانم بفهمم كه از چه عصباني هستي .

آقا : همه اش صحبت ,‌اين تنها چيزي است كه مي خواهي ، حرف و حرف و حرف , چقدر حرف ؟ چقدر صحبت ؟ نوبت عمل كي مي رسد؟

خانم : ببين من واقعا مي خواهم بدانم كه تو از چه عصباني هستي ، اما وقتي فرياد مي كشي نمي توانم دليل عصبانيت تو را بفهمم . چرا نمي نشيني ؟ بيا بنشين و بگو ببينم كه از چه ناراحت هستي .

آقا : من داد نمي زنم . تنها مي خواهم به كارهايت برسي , همين .

خانم : دوست دارم دراين باره با تو حرف بزنم. لطفاً به جاي فرياد كشيدن بنشين تا با هم حرف بزنيم.

آقا :‌چقدر خودم را كنترل كنم .

خانم :‌ با اين حساب اگر موافقي وقتي عصبانيت فروكش كرد در اين باره حرف بزنيم. من به راستي مي خواهم اين گرفتاري را برطرف كنم اما تا زماني كه تو فرياد مي كشي كاري از من ساخته نيست .

آقا : مي خواهم همين حالا مسئله را تمام كنم .

خانم : پس لطفا بنشين تا بدون داد و فرياد موضوع را بررسي كنم .

آقا : با آرامش بسيار بيشتر بسيار خوب مي نشينيم و داد هم نمي زنم . دركمد لباس من حتي يك پيراهن شسته وجود ندارد. مي داني كه امروز يك قرار ملاقات دارم و پيراهن تميز مي خواهم .

درحاليكه در ظاهر زن يا شوهر عصبي و پرخاشگر ابتدا با فرياد كشيدن و انتقاد كردن كنترل صحنه برخورد را به دست مي گيرد, طرف ديگر در صورت حفظ خونسردي و شكيبايي سرانجام به خواسته اش مي رسد. همسر قويتر كسي نيست كه بيشتر فرياد مي كشد, بلكه كسي است كه به آرامي و بدون سروصدا گفتگو را براي تشخيص و حل گرفتاري هدايت مي كند.

3 .  به حل مسئله توجه كنيد.

 

بسياري از برخورد هاي توأم با عصبانيت به گونه اي است كه زن يا شوهر ديگري را به خاطر رفتارش نكوهش مي كند و همسر او به جاي توجه به مسبب ناراحتي به خود سرزنش واكنش نشان مي دهد. البته عادت به سرزنش يا اتهام بستن هم مسئله اي است كه بايد در جلسات حل اختلاف به آن توجه شود. متأسفانه اغلب اوقات ,‌ وقتي يكي از طرفين ناراحت است ديگري نيز ناراحت مي شود و واكنش خشمگینانه بروز مي دهد.

چه بهتر كه عصبانيت همسرتان را با عصبانيت متقابل پاسخ ندهيد. اگر از برخورد و رودررويي اجتناب كنيد و به خود مسئله بپردازيد, خود شما در موقعيت بهتري قرار مي گيريد. با خونسردي زمينه اي فراهم آوريد تا همسرتان به بي تناسبي ابراز خشم خود پي ببرد.

4 .  توجه همسرتان را به امور ديگري جلب كنيد

 

عصبانيت بسياري از اشخاص را مي توان با پرت كردن حواس آنها برطرف نمود.مثلا شوهر مي تواند دست كم بطور موقت , با عوض كردن موضوع توجه زنش را به مطلب ديگري جلب كند.البته ممكن است مورد اين اعتراض قرار بگيرد كه از بخشهاي مهم مي گريزد, اما مي تواند بگويد كه اگر در فرصت مناسب تر به اين موضوع بپردازند بهتر است .البته اين روش هميشه مؤثر واقع نمي شود. اينجا هم مانند استفاده از هر روش ديگر ,‌به آزمايش و خطا احتياج داريد. واقعيت اين است كه روشها در موارد مختلف جوابهاي مختلف دارند. ممكن است در موردي حفظ خونسردي به حل مسئله كمك كند و در مواردي ديگر تصديق خشم همسر از شدت عصبانيت او بكاهد.

مي توانيد از روشهاي ديگري نيز استفاده كنيد. مي توانيد همسر خود را به سكوت و آرامش دعوت كنيد , مي توانيد از او بخواهيد كه خونسردي خود را حفظ كند. اما اگر اين دعوت بر شدت عصبانيت همسر شما بيافزايد ,‌مشكل شما بيشتر مي شود. احتمالا دراين مواقع سكوت چند دقيقه اي زن و شوهر از هر روشي مؤثرتر است .

5 .  جلسه براي تخليه احساسات

 

گاه مشاجره به قدري داغ و گفتگو به قدري حساس است كه اگر زن و شوهر از شدت عصبانيت خود  نكاهند نمي توانند كاري صورت دهند. حتي اگر هر دو تصميم بگيرند كه بطور عاقلانه براي حل مسئله گفتگو كنند, گاه احساس خشم و دلگيري به قدري است كه گفتگو شروع نشده ,‌پژواك خشم بر فضاي جلسه طنين انداز مي شوند. با ورود خشم به صحنة گفتگو كلمات با دقت انتخاب شده لبة تيز و برنده اي پيدا مي كند و در نتيجه زن و شو هر به جاي گفتگو را ه  دعوا را انتخاب مي كنند .

در اين موقع , زن و شوهر بايد با شركت در جلساتي بتوانند با آزادي تمام خشم و ناراحتي خود را بروز داده ، خود را از بار اين همة احساسات خالي نمايند.دليل ديگري براي شركت در جلسات تخليه احساسات اين است كه بعضي از اشخاص اگر عصباني نشوند نمي توانند  گرفتاريهايشان را مطرح كنند . مثلا ممكن است زني از رفتار شوهرش ناراحت باشد و با اين حال تحمل كند و در مقام اعتراض حرفي نزند. اما با تكرار تجربه ممكن است كاسة صبرش لبريز شود و درنتيجه تحمل خود را از دست بدهد.

براي تشكيل جلسه تخليه احساسات توجه به چند نكته ضرورت دارد:

1 . زمان و مكاني را انتخاب كنيد كه بتوانيد در خلوت هر چه در دل داريد بيرون بریزید.

2 .  طول مدت هر جلسه را تعيين كنيد. احتمالا اگر مدت هر جلسه از 15 تا 20 دقيقه تجاوز نكند بهتر است

3 .  در طول جلسه از قطع صحبت يكديگر خودداري كنيد .

4 .  به نوبت حرف بزنيد امااز قبل درباره زمان صحبت به توافق برسيد. تعيين زمان براي صحبت به تخفيف مشكل كمك مي كند

5 .  از قبل درباره توقف موقت گفتگو , كه هر يك از طرفين مي تواند آن را درخواست كند، به توافق برسيد.

 

نقش جلسه تخليه احساسات

بسياري از اشخاص از نشانه هاي اوليه خشمگين شدن خود آگاه نيستند, حال آنكه شروع خشم نشانه ها ي متعددي دارد . از جمله زني به اين نتيجه رسيد كه وقتي مي خواهد در بارة‌موضوع حساسي حرف بزند , درنگي در ضربان قلب خود احساس مي كند و چند دقيقه بعد عصباني مي شود. اين خانم با كمي دقت بيشتر فهميد كه هنگام نزديك شدن خشم عضلات دستش سخت مي شود و درونش مي لرزد و گاه احساس مي كند كه بدنش سخت و عضلاتش كشيد ه شده است و در مواردي لرزه بر اندامش مي افتد . اشخاص مي توانند از لحن صدا و بلندي صحبت و كلمات و عباراتي كه انتخاب مي كنند از نزديك شدن خشم خود آگاه شوند.

 

نكته ها ي مهم جلسه تخليه احساسات

 

لازمة موفقيت جلسه تخليه احساسات اين است كه در افشاي خشم خود حد و اندازه اي در نظر بگيريد . اگر ابراز صحبتهاي خصمانه از حد مشخصي بيشتر شود ,‌امكان دستيابي به آرامش از ميان مي رود و گاه خسارتهاي جبران ناپذير بر جاي مي گذارد . براي اجتناب از صحبتهاي بيش از حد خصمانه و يا حملات جسماني , به نكته هاي زير توجه كنيد:

1 .  از محكوم كردن بيش از حد همسرتان خودداري كنيد. روي هم رفته استفاده از عباراتي نظير « از كار ديروز تو به شدت عصباني شدم » بهتر از گفتن جملاتي مانند « شوهر به تمام عيار بي عرضه اي هستي » . همسرتان ممكن است به خاطر رفتار ناخوشايند خود با شما همدردي كند اما آنچه او نمي تواند نسبت به آن همدردي كنيد تحقير و توهين به اوست

2 .  از توهين به همسرتان خودداري كنيد .

3 .  به نقاط آسيب پذير همسر خود حمله نكنيد. مثلا اگر همسر شما نسبت به وزن يا عادتي حساسيت دارد,‌ از حمله به اين زمينه ها خودداري كنيد.

4 .  به رفتارهاي ناخوشايند همسرتان در گذشته استناد نكنيد, مگر آنكه اين يادآوري بخش ضروري از صحبت شما را تشكيل دهد.

اعتدال را رعايت و آتش بس اعلام كنيد .

در شرايط خشم زن و شوهر ممكن است حد اعتدال را رعايت نكنند , از محدودة مجاز خارج شود و بي محابا بر يكديگر بتازند.  با توجه به شدت خشم اين محدوده را با سه رنگ زرد (گرم ) قرمز ( عصبانيت بسيار شديد ) و آبي ( معتدل ) مي توان  مشخص نمود .

منطقة زرد ( گرم )

در محدودة ‌زرد از همسر خود خشمگين هستيد اما مي توانيد رفتار و افكار خود را كنترل كنيد. خويشتن داري را از دست نمي دهيد , از معناي كلام و طرز بيان خود آگاه هستيد. مي خواهيد عصبانيت خودر ا انتقال دهيد و به اصطلاح حر ف دلتان را بزنيد,‌اما حاضر نيستيد اين كار را به قيمت آسيب ديدن مناسبات زندگي زناشوئيتان انجام دهيد. مي دانيد كي و كجا از حد اعتدال خارج شده ايد و مي توانيد در صورت لزوم جبران كنيد و به جائي كه بايد باز گرديد . با آنكه عصباني هستيد حرفهاي منطقي همسرتان را درك مي كنيد و به صحبتهاي غير منطقي خود پي مي بريد . وقتي به صحبت غير منطقي همسر خود گوش مي دهيد و مي بينيد كه حرفهاي او با منطق و نتيجه گيري هاي شما مطابقت نمي كند بدون اقدام به ضد حمله اطلاعات دريافتي را تحمل مي كنيد .

مي دانيد كه هدف بهبود مناسبات زندگي مشترك شماست . قصد آسيب رساندن به همسرتان را نداريد اما اين را هم مي دانيد كه بدون عصبانيت نمي توانيد حرفهايتان را بزنيد .براي اجتناب از بحران مي توانيد از سياستهايي از قبيل سكوت كردن و تغيير موضوع دادن در وقت لزوم استفاده كنيد.

محدوده قرمز ( بحران )‌

در محدوده قرمز , همان رفتارهاي منطقه زرد با شدت و حدت زياد انجام مي گيرند خويشتن داري از دست مي رود و طرفين از يكديگر طرز تلقي بسيار منفي پيدا مي كنند. در اين شرايط , افكار مخدوش غير منطقي و غير عقلايي است . به نظر مي رسد كه در اين محدوده زن و شوهر متوجه غير منطقي بودن رفتار خود نمي شوند حوادث گذشته و حال را در هم مي آميزند و حتي وقتي اطلاعاتي دال بر اشتباه بودن باور هاي خود در يافت مي كنند, نمي توانند باورهاي خود را تغيير دهند. در اين محدوده قرمز مضمون صحبت اشخاص پر از بدبيني و تهمت و ترور شخصيت است .

محدودة آبي ( معتدل )

سعي كنيد قبل از پايان جلسه تخليه احساسات به اين منطقه برسيد و عناصر محدوه آبي مشابه عناصر جلسه حل اختلاف هستند. مي توانيد شكايتهاي همسرتان را بشنويد و شكايا ت خود را نيز مطرح كنيد.مي توانيدصحبتهاي منطقي را تصديق كنيد و صحبتهاي غير منطقي و مبالغه آميز او را با خونسردي جواب دهيد

متوقف كردن موقتي گفتگو

در جلسات تخليه احساسي بخصوص وقتي در محدودة قرمز قرار داريد ,‌ ممكن است به اين نتيجه برسيد كه نمي توانيد افكار خود را كنترل كنيد. و نمي توانيد منظور خودرا انتقال دهيد .ممكن است در شنيدن صحبتهاي همسرتان نيز با دشواري روبرو باشيد.

در اين شرايط ,‌ بهترين كار اين است كه لحظاتي آتش بس  برقرار كرده موقتاً از ادامه گفتگو چشم بپوشيد . به اعتقاد من بهتر است كه زن و شوهر از قبل دربارة ‌مدت اين توقف كه معمولا حدود پنج دقيقه است توافق كنند.زن و شوهر هر دو بايد حق تقاضاي آتش بس از ناحية همسرشان را بپذيرند. اگر پنج دقيقه كافي نبود زن يا شوهر عصباني مي تواند تقاضاي تمديد آتش بس را بنمايد.

اگر جلسه تخليه احساسي به بيش از دو آتش بس احتياج داشت ، احتمالا بهتر است كه جلسه تعطيل و تشكيل آن به زمان ديگري موكول گردد.

6 – اتاق يا منزل را ترك كنيد

گاه لازم است تا فروكش كردن آتش خشم همسر خود را ترك كنيد . مي توانيد به اتاق ديگري برويد و اگر همسرتان در مقام تعقيب شما بر آمد, مي توانيد از منزل خارج شويد. اگر در حال رانندگي بحث مي كنيد, بهتر است كسي كه رانندگي نمي كند در صندلي عقب اتومبيل بنشيند و در صورت اقتضاي موقعيت يكي ازطرفين ازاتومبيل بيرون برود. بايد توجه داشت كه اتومبيل مناسب ترين محل براي تشكيل جلسه تخليه احساسي نيست . نه تنها فضاي آن محدود است بلكه امكان بروز حادثه رانندگي نيز وجود دارد و در اين شرايط  مي توانيد به صداي راديو گوش دهيد و يا دقايقي را به سكوت برگزار نمایید.

 

گردآورنده:زهره جهانی کارشناس روانشناسی بالینی

مطلب پیشنهادی

راه های تاثیر آسیب های دوران کودکی بر روابط دوران بزرگسالی

کودکانی که در خانواده خود دچار آسیب و اختلال در عملکرد می شوند، اغلب برای …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *